Przepisy bezpieczeństwa pracy przy sieci cieplnej

Sieć cieplna prowadzi wodę gorącą pod ciśnieniem i dlatego wszelkie roboty remontowe wykonuje się po odcięciu zasuwami remontowanego odcinka sieci i po obniżeniu w nim ciśnienia do ciśnienia atmosferycznego. Zamknięcie zasuw musi odbywać się pod kontrolą mistrza, który zamknięte zasuwy zabezpiecza dodatkowo przed przypadkowym otwarciem specjalnymi kłódkami, od których klucze nosi przy sobie. Niezależnie od takiego zabezpieczenia na zamkniętych zasuwach wywiesza się tablice z napisem „Uwaga – na sieci pracują ludzie”,

W wyjątkowych wypadkach drobne roboty konserwacyjne można wykonywać na sieciach czynnych bez wyłączenia ich z eksploatacji, lecz prace takie wymagają każdorazowo pisemnej zgody właściwych przełożonych i obecności mistrza.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas prac w komorach. Wykonuje je zawsze ekipa złożona co najmniej z dwóch ludzi, z których jeden musi znajdować się stale na zewnątrz komory i mieć łączność głosową z pracującymi w komorze. Włazy do komór są zawsze zabezpieczone kłódkami w celu uniemożliwienia dostania się do komory osób niepowołanych. Po otwarciu zamknięć należy za pomocą specjalnych haków (a nigdy ręcznie) podnieść przykrywy włazów i przewietrzyć komorę. Dopiero po 15 minutach można podjąć próbę wejścia do komory. Przedtem należy jednak zawsze sprawdzić, czy w komorze nie ma gazów wybuchowych. W tym celu z dala od komory zapala się lampę górniczą Dawyego i opuszcza się ją do komory. Charakterystyczne trzaski lampy wskazują na obecność gazów. Jeżeli trzasków tych nie ma i lampa pali się normalnie, można opuszczać się do komory pod warunkiem, że temperatura powietrza w niej jest niższa niż 50°C. W temperaturze ponad 50°C wszelkie prace w komorach są niedopuszczalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>