Przylqcza wodociqgowe

Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z instalacją w budynku. Odcinek ten liczy się od przewodu ulicznego do głównego zaworu wewnętrz- nego montowanego tuż za wodomierzem od strony instalacji wodociągowej (rys, 11-1). Przyłącze to zależnie od średnicy można wykonać z opaski (przy średnicy odgałęzienia do 50 mm) i z trójnika (przy średnicy powyżej 50 mm). Pierwsze z nich nazywa się połączeniem ciśnieniowym, ponieważ wykonujemy je bez wyłączenia przepływu wody w przewodzie ulicznym, do którego się podłączamy, drugie bezciśnieniowym, gdyż połączenie montuje się do przewodu opróżnionego z wody po uprzednim zamknięciu dwóch sąsiednich zasuw.

Połączenie z opaski (rys. 11-2 a) wykonuje się w sposób następujący. Na przewód uliczny w miejscu projektowanego odgałęzienia zakłada się opaskę 1 z siodełkiem 2, które może mieć wylot przystosowany do połączeń kielichowych, kołnierzowych lub na gwint (rys. 11-2 b, c, d). Przed skręceniem śrub między przewód a siodełko wkłada się uszczelkę gumową 3 z kolei do siodełka montujemy kolejno kurek nawiertny lub zasuwę (zależnie od typu połączenia), a następnie aparat do nawiercania otworu w przewodzie. Tak zmontowaną całość ilustruje rys. 11-3. Nawiercanie otworu w przewodzie sieci wodociągowej wykonuje się wiertłem dociskanym do ścianki przewodu osadzoną w ramie śrubą dociskową i obracanym dźwignią z zapadką, zwaną grzechotką,

Po wykonaniu otworu usuwa się wiertło, zamyka kurek nawiert- ny bądź zasuwę i demontuje aparat do nawiercania. Obecnie prócz omówionego wyżej aparatu do nawiercania stosuje się również aparat z zamknięciem kulowym, eliminujący konieczność stosowania kurka nawiertnego. Po nawierceniu otworu i wycofaniu wiertła zamknięcie kulowe zamyka wypływ wody z przewodu. Po wykonaniu otworu i zdemontowaniu aparatu do nawiercania przystępuje się do montażu rurociągu przyłącza wodociągowego, które jest wytyczane prostopadłe do osi przewodu ulicznego. Na przyłączu na zewnątrz budynku instaluje się zawsze zasuwę domową (rys. 11-1) umożliwiającą zamknięcie dopływu wody do budynku. Przy połączeniu z opaski zależnie od miejsca ułożenia przewodu ulicznego funkcję jej może spełniać kurek nawiertny lub zasuwa przyłączona bezpośrednio do siodełka (kiedy przewód ułożony jest pod chodnikiem) lub musi być montowana specjalnie, gdy przewód uliczny jest pod jezdnią. Te dwa warianty wykonania ilustruje rys. 11-4,

Leave a Reply