Różne typy pomp

Wydajność pomp tłokowych omówionych wyżej zależy od ich średnicy i prędkości poruszania tłoka. Pompa skrzydełkowa (rys. 8-14 a) składa się z korpusu o kształcie cylindrycznym mającym w dolnej części króciec ssawny, a w górnej króciec tłoczny, do których przy montażu podłączamy odpowiednio przewody ssawny i tłoczny. Wewnątrz korpusu nad otworem króćca ssawnego znajduje się rozwidlona ścianka, w której znajdują się zawory ssawne. Na ściance rozwidlonej opiera się oś pompy ze skrzydełkami zaopatrzonymi w zawory tłoczne, którym ruch nadajemy ręcznie dźwignią. Zakres jej ruchu jest ograniczony kątem 90°. Podczas ruchu dźwigni w prawo w lewej komorze pompy występuje podciśnienie, otwiera się lewy zawór ssawny i ta część wypełnia się wodą. Przy odwrotnym ruchu dźwigni woda jest zasysana w analogiczny sposób do prawej komory pompy, a woda uprzednio zassana do lewej komory pompy przy otwartym lewym zaworze tłocznym przepływa do przestrzeni nadskrzydełkowej, a następnie wypychana dalszymi porcjami wody, tłoczona jest do rurociągu.

Pompa dwutłokowa (rys. 8-14 b) jest podobnie jak pompa skrzydełkowa pompą ssąco-tłoczącą. Składa się ona z korpusu z dwoma cylindrami, w których poruszają się dwa tłoki uruchamiane wspólną dźwignią. W pompach tych, w których zasysanie wody odbywa się na takich samych zasadach jak w omówionych wyżej pompach skrzydełkowych, podawanie wody ma charakter ciągły – raz z jednego, drugi raz z drugiego cylindra.

Pompy skrzydełkowe i dwutłokowe charakteryzują się wysokością ssania do 8,0 m i tłoczenia do 22,0 m. Stosuje się je jako pompy w instalacjach wodociągowych domków jednorodzinnych, gospodarstw rolnych itp. w połączeniu ze studniami kopanymi i abisyńskimi oraz jako pompy rezerwowe w urządzeniach hydroforowych. Wydajność tych pomp zależnie od ich wielkości podano w tab, 8-3.

Leave a Reply