Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe

Zaliczamy do nich ścieki ściśle związane z codziennym życiem ludzi w gospodarstwach domowych i ich bytowaniem oraz ścieki z niektórych zakładów użyteczności publicznej, jak np. pralni, łaźni. Ze względu na źródło są one zawsze zanieczyszczone pływającymi częściami stałymi: fekaliami oraz odpadkami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (resztki pokarmów, warzyw, owoców, papier itp.), mają wiele zanieczyszczeń w stanie koloidalnym i rozpuszczonym oraz różne drobnoustroje (w tym bakterie).

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych, określoną na jednego mieszkańca w ciągu doby, przyjmuje się jako równą dobowemu zapotrzebowaniu wody na mieszkańca {rozdz. 8). Ścieki te, ze względu na rodzaj zanieczyszczeń, przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być oczyszczone.

Zaliczamy do nich ścieki produkcyjne oraz pewną ilość ścieków bytowo-gospodarczych. Ścieki przemysłowe mają różnorodny charakter, a rodzaj zanieczyszczeń i stopień ich koncentracji uzależniony jest od procesów technologicznych, do których użyto wody. Większość ścieków przemysłowych wymaga bezwzględnego oczyszczania, przed odprowadzeniem ich do odbiorników lub kanalizacji, np. poprzez unieszkodliwienie substancji trujących w nich zawartych.

Ilość ścieków przemysłowych określa się ilością wód zużytych przypadającą na jednostkę produkcji danego zakładu. Zaliczamy do nich wody z opadów deszczowych, topniejącego lodu lub śniegu oraz wody spływające do kanalizacji po polewaniu ulic, placów bądź innych powierzchni utwardzonych. Ścieki te zazwyczaj są zanieczyszczone pyłami i nieczystościami spłukiwanymi z tych powierzchni, ale niekiedy – spływając z terenów, np. zakładów chemicznych, mogą być zanieczyszczone w stopniu odpowiadającym ściekom przemysłowym tego typu zakładu.

Ilość ścieków opadowych, przewidywana do' odprowadzenia siecią kanalizacyjną – jest najtrudniejsza do określenia ze względu na zmienne natężenie i częstotliwość opadów. Ponadto ilość i charakter opadów zależy od warunków klimatycznych i położenia geograficznego. Uwzględniając powyższe, do obliczeń przewodów kanalizacji deszczowej, jako najbardziej miarodajne, przyjmuje się wyniki obserwacji opadów prowadzonych przez dłuższy czas, np. kilkadziesiąt lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>