Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

Podstawowym uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej są studzienki rewizyjne. Obok nich mogą występować studzienki kaskadowe, płuczki kanałowe, zsypy śniegowe. Inny charakter mają urządzenia pokonujące takie przeszkody terenowe jak rzeki, nasypy, wąwozy, tunele itp. będą to syfony, przepusty, akwedukty. Odpływ wód deszczowych zapewniają wpusty uliczne. W kanalizacji ogólnospławnej występują przelewy burzowe i burzowce, tj. specjalne kanały odprowadzające najkrótszą drogą nadmiar wód opadowych do rzeki. Po przejściu oczyszczalni ścieki muszą być wpuszczone do odbiornika, którym w naszych warunkach geograficznych jest rzeka lub morze. Wylot ścieków jest zawsze obudowany.

Studzienki rewizyjne umożliwiają kontrolę stanu kanałów i okresowe ich czyszczenie. W kanałach nieprzełazowych odcinki między studzienkami, ze względu na czyszczenie, muszą być pro ste. W celu zachowania tego warunku studzienki są umieszczone we wszystkich miejscach zmiany kierunku lub zmiany spadku kanału. Z tego samego powodu umieszcza się je w miejscach łączenia kanałów.

Zmianę przekroju kanału wykonuje się również za pomocą studzienki (przy zmianie przekroju obowiązuje zasada wyrównania poziomu sklepień). Na długich prostych odcinkach rozstaw studzienek jest dostosowany do możliwości sprzętu oczyszczającego. Dla kanałów nieprzełazowych rozstaw ten nie powinien przekraczać 60 m, dla kanałów przełazowych (są to kanały o wysokości powyżej 1 m) dochodzi do 120 m. Studzienki rewizyjne przedstawia rys. 15-5.

Leave a Reply