Uzbrojenie żeliwne

Uzbrojenie żeliwne nie może być narażone na naprężenia zginające lub rozciągające wynikające z obciążenia go masą nie podpartego rurociągu, W tym celu należy przewidzieć odpowiednie wsporniki: uzbrojenie o małych średnicach nominalnych należy podpierać w osi trzpienia, natomiast uzbrojenie o dużych średnicach należy zabezpieczyć przez podparcie rurociągu po obu jego stronach.

Uzbrojenie żeliwne nie może być narażone na naprężenia zgi- nające lub rozciągające wywołane dopasowywaniem „na siłę” do niewłaściwie wykonanego rurociągu, przez silne dokręcenie śrub łączących. Naprężenia te mogą powstawać wskutek błędów współ- osiowości rurociągów, nieprostopadłości przylg kołnierzy w stosunku do osi rurociągu i niedopasowania długości rurociągu do długości budowy uzbrojenia bądź zbyt dużej ściśliwości uszczelek. .

Niektóre rodzaje zaworów odcinających i zaporowych pokazano na rys. 21-16, 21-17, 21-18 i 21-19, Zawory grzejnikowe służą do zamykania, otwierania i regulowania strumienia masy czynnika przepływającego przez grzejnik. Stosuje się zawory grzejnikowe proste i kątowe.

Do instalacji grawitacyjnych są odpowiednie zawory grzejnikowe z podwójną regulacją (rys. 21-20). Zadaniem ich jest zamykanie i otwieranie przepływu oraz wstępna regulacja eksploatacyjna strumienia masy czynnika przepływającego przez grzejnik.

W instalacjach wodnych, pompowych i parowych niskopręż- nych do wyłączania grzejników używa się zaworów grzejnikowych z regulacją pojedynczą (rys. 21-21).

W instalacjach wodnych pompowych przy stosowaniu zaworów grzejnikowych z pojedynczą regulacją dla stałego dławienia przepływu wbudowuje się – w śrubunki zaworów grzejnikowych – kryzy dławiące z otworami o średnicy określonej w projekcie. (M 3177J, b) prosty (M 3176}

Leave a Reply