Wykonywanie sieci kanalizacyjnych – roboty ziemne

W warunkach miejskich z uwagi na pozostawienie miejsca na inne przewody (kable elektryczne, przewody gazowe, wodociągowe, ciepłownicze) i konieczność odsunięcia głębokich wykopów od fundamentów budynków przewody kanalizacyjne umieszcza się pod jezdnią. Szerokość wykopu powinna być jak najmniejsza, a więc wykopy mają zwykle ściany pionowe wzmocnione obudową. Ze względu na wygodę pracy przy deskowaniu ścian i układaniu rur między rurą i ścianą wykopu powinna być wolna przestrzeń 35-50 cm z każdej strony (patrz tab. 10-3), Zagłębienie kanału powinno zabezpieczać go przed przemarzaniem, a ponieważ ścieki zamarzają trudniej niż woda czysta dopuszcza się minimalne zagłębienie kanału wynoszące 1,4 m licząc od wierzchu rury do obciążonej powierzchni jezdni. Jest to zagłębienie ekonomiczne optymalne jednak na bardziej płaskich terenach z uwagi na niezbędny minimalny spadek kanału przeważnie stosuje się znacznie większe zagłębienia.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej roboty ziemne wykonuje się zazwyczaj podobnie jak roboty ziemne przy budowie sieci wodociągowej. Wykopy kanalizacyjne mogą być jednak znacznie głębsze i dlatego należy zwracać większą uwagę na staranne wykonanie obudowy i zabezpieczenie wykopu przed możliwością osunięcia się gruntu.

Obecnie coraz częściej ściany obudowuje się wypraskami blaszanymi grubości 4 mm, szerokości 0,20 m i długości 4 m zastępującymi bale sosnowe. Poziomo ułożone dyle blaszane umacnia się co najmniej 3 parami pionowych nakładek z bali drewnianych 63 mm i rozpiera rozporami z okrąglaków 0 14-20 cm. Pierwsze rozpory umieszcza się około 30 cm poniżej poziomu terenu, następne w odległości około 1,20 m od poprzednich i w miarę pogłębiania wykopu wobec rosnącego parcia ziemi coraz gęściej. Rozpory powinny być dłuższe od prześwitu między nakładkami o 10-b30 mm zależnie od rodzaju gruntu (rys, 15-2). Rozpory ustawia się ukośnie, a następnie wbija „na silę” do położenia poziomego, Podczas wbijania rozpory następuje sprężyste odkształce- gdy grunt zacznie wysychać i wykop rozszerzy się, nie nastąpi wypadanie rozpór grożące zawaleniem się wykopu. Z tej samej przyczyny stosowanie zbyt krótkich rozpór i opieranie ich na podkładkach i klinach jest niedopuszczalne.

Leave a Reply