Zasady montażu pomp – rozwinięcie

Do króćców lub przewodów ssawnych i tłocznych każdej pompy pomiędzy zaworem i pompą powinny być przyłączone manometry. Obydwa manometry powinny znajdować się na tym samym poziomie.

Podczas montażu pomp obiegowych o osi poziomej z silnikiem na wspólnej płycie żeliwnej należy przestrzegać następujących zasad:

– płytę z przykręconą pompą i silnikiem oraz wstawionymi śrubami kotwowymi należy ustawiać poziomo na fundamencie na czterech klinach stalowych szerokości 40-k60 mm i grubości 15-r- -H25 mm,

– płytę należy ponownie ustawić poziomo za pomocą podbijania klinów po stwardnieniu betonu wypełniającego otwory kotwiowe,

– dociągać śruby kotwiowe można dopiero po stwardnieniu zaprawy cementowej stanowiącej podlewkę pod ramę pompy,

– wały pompy i silnika powinny być dokładnie poziome, a osie ich powinny się pokrywać, tworząc linię prostą,

– szczelina między tarczami sprzęgła powinna być na całym obwodzie jednakowa i równa 5-b6 mm. W razie nieprawidłowego ustawienia należy regulować położenie zespołu przez podkładanie cienkich blaszek pod odpowiednią łapę pompy lub silnika. –

Przy montażu pomp o łożyskach chłodzonych wodą, pompujących wodę gorącą, rurki odpływowe należy sprowadzić nad korytko (z odpływem do kanalizacji) ustawione na widocznym miejscu przy fundamencie pompy. Wyloty rurek powinny się znajdować w odległości 6-4-8 cm powyżej wierzchu korytka.

Właściwie zmontowane pompy powinny pracować cicho i równomiernie. Pompa i silnik nie mogą wykazywać drgań, skrzydełka pompy w czasie obrotu nie powinny ocierać się o korpus, a łożyska pompy, nadmiernie się nagrzewać. Dopuszczalna temperatura łożysk wynosi 50°C powyżej temperatury otoczenia. Baczną uwagę należy zwracać na odpowiednie dociśnięcie dławic pompy. Właściwe dociśnięcie dławicy następuje przez lekkie obracanie sprzęgła ręką, a w czasie pracy pompy powoduje przedostawanie się wody przez dławicę w ilości 1 kropli na minutę. Części pompy są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, jak piasek, zgorzelina, ziemia formierska itp. W celu zabezpieczenia pomp przed zanieczyszczeniem na przewodach ssawnych montuje się osadniki są to zbiorniki z siatką do zatrzymywania płynących w wodzie zanieczyszczeń.

Leave a Reply