Zasady montażu przewodów

Montaż przewodów poprzedza trasowanie osi przewodów poziomych i odgałęzień z przewidzianymi w projekcie spadkami oraz przewodów pionowych. W czasie tej czynności wyznacza się także miejsca montażu uzbrojenia, mocowania itp.

Przewody poziome, których układ jest dostosowany do rozmieszczenia pionów w budynku, mogą być prowadzone pod podłogą najniższej kondygnacji, na głębokości co najmniej 30 cm licząc od wierzchu rury i po ścianach wewnętrznych budynku.

Przewody poziome prowadzi się równolegle do ścian, a przebicia przez przegrody wykonuje się pod kątem prostym, bacząc, by w grubości przegród nie wypadały połączenia przewodów. Przewody rozdzielcze – przy rozdziale dolnym prowadzi się ze spadkiem co najmniej 3 mm/m w kierunku przeciwnym do przepływu wody (umożliwia to prawidłowe odpowietrzenie instalacji, w razie potrzeby także jej odwodnienie) – przy rozdziale górnym zaś, ze spadkiem 3H-5 mm/m w kierunku zgodnym z przepływem wody.

Przewody mocuje się do ścian za pomocą uchwytów (rys. 11-33 a) lub wsporników, umieszczając je tak, aby odległości rur od ściany oraz stropu lub podłogi były równe: 3 cm – dla rur o średnicy do 40 mm i 5 cm – dla rur o średnicy większej. Stosując uchwyty, przewody rozdzielcze można również podwieszać do stropów (rys. 11-33 b).

Stosowane odległości między podporami zależą od średnicy montowanych przewodów. W tabeli 11-3 podano największe odległości między punktami mocowania przewodów o średnicy 15-4-100 mm.

Jeżeli równocześnie prowadzi się po ścianie przewody poziome różnych instalacji, to przewody wodociągowe umieszcza się pod przewodami ogrzewania centralnego, cieplej wody, gazu, a nad przewodami kanalizacyjnymi. Minimalną odległość przewodów wodociągowych od kabli elektrycznych powinna wynosić 0,2 m, od przewodów gazowych – przy prowadzeniu równoległym 0,15 m, a dla pionów 0,10 m.

Leave a Reply