Instalacje ogrzewania centralnego

Instalacje ogrzewania centralnego z reguły są największe i obejmują także źródło ciepła, czyli kotły bądź węzły cieplne. Eksploatacją kotłowni zawsze zajmuje się specjalna obsługa, która powinna być w tym zakresie odpowiednio przeszkolona.

W każdej kotłowni powinna się znajdować szczegółowa instrukcja obsługi urządzeń, dostosowana do rodzaju i wielkości kotłów. Zasady ogólne eksploatacji polegają na racjonalnej obsłudze kotłów i utrzymaniu możliwie pełnej ich sprawności. Podstawowym warunkiem tego jest okresowe czyszczenie kanałów spalinowych w kotłach żeliwnych lub płomieniówek w kotłach stalowych utrzymanie czystości paleniska przez okresowe rusztowanie kotłów, usuwanie żużla z rusztów i popiołu z popielnika. Bardzo istotne jest stosowanie właściwego rodzaju paliwa, utrzymywanie grubości warstwy opalu na rusztach oraz pilnowanie, by intensywność spalania była dostosowana do panującej aktualnie na zewnątrz temperatury.

Po zakończeniu sezonu opalowego należy przepłukać całą instalację. Płukanie jej polega na napełnieniu instalacji wodą i szybkim jej spuszczeniu. Wodę tę należy odprowadzać nad kratkę kanalizacyjną lub do studzienki w kotłowni. Po przepłukaniu instalację napełnia się wodą i pozostawia w tym stanie do następnego sezonu. Przy płukaniu instalacji parowej postępuje się w sposób analogiczny, z tym że po każdym spuszczeniu wody należy opróżniać syiony. W ogrzewaniu parowym po przepłukaniu instalacji kotły należy napełnić wodą do poziomu wyznaczonego na wodowskazie (połowa wysokości wodowskazu) oprócz wyżej wymienionych czynności czyścimy jeszcze paleniska od strony ogniowej oraz zewnętrzną powierzchnię kotłów, którą następnie należy pografitować, tzn. pomalować pyłem grafitowym rozpuszczonym w pokoście. Przy ogrzewaniu pompowym, po zaprzestaniu palenia, pompy należy oczyścić i zakonserwować (doszczelnić dławice, sprawdzić stan sprzęgieł itp.). .

Przerwy między jednym a drugim sezonem opałowym należy wykorzystywać na ewentualne remonty lub wymianę pomp, sprawdzanie stanu naczynia wzbiorczego, drożności przewodów sygnalizacyjnego, dopływowego, przelewowego i odpowietrzającego. Należy także sprawdzić stan izolacji, a dostrzeżone uszkodzenia usunąć. W ramach prac posezonowych należy także sprawdzić stan czopucha i oczyścić go oraz spowodować czyszczenie komina. Przed rozpoczęciem następnego sezonu opałowego należy przeprowadzić próbne palenie, w czasie którego jeszcze raz należy sprawdzić stan techniczny instalacji i urządzeń. Ewentualne usterki zauważone w czasie próbnego palenia usuwa się na bieżąco.

Leave a Reply