Źródła ciepła

Podstawowym źródłem ciepła w technice ogrzewczej jest k o- cioł centralnego ogrzewania na paliwo stale, ciekłe i gazowe lub wymiennik ciepła zasilany w energię cieplną z sieci zdalaczynnej.

Lokalizacja źródła ciepła może być miejscowa, centralna i zda- laczynna. Wymagania ogólne w sprawie doboru indywidualnych źródeł ciepła zostały opracowane w Państwowym Inspektoracie Gospodarki Energetycznej. Wymagania dotyczą tych odbiorców, dla których dostawa ciepła ze źródeł centralnych {elektrociepłownia zawodowa, lub przemysłowa, kotłownia osiedlowa, rejonowa, przemysłowa itp.) jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna. Potrzeby cieplne mogą być pokryte w sposób indywidualny, gdy występuje co najmniej jeden z poniższych warunków:

– nie istnieje centralne źródło ciepła,

– centralne źródło ciepła nie zapewnia dostawy energii cieplnej.

– Potrzeby cieplne mogą być pokryte indywidualnie następującymi sposobami:

– przez budowę kotłowni (wodnej, parowo-wodnej lub parowej),

– przez wymiennik ciepła zasilany, np. z kotłowni w sąsiednim budynku.

Kocioł grzewczy może służyć do wytwarzania pary lub podgrzewania wody ciepłem wywiązującym się podczas spalania paliwa, którego moc nie przekracza 1 MW. W kotłach wodnych temperatura odpływającej wody nie przekracza 115°C, a w kotłach parowych ciśnienie pary nie jest większe od 70 kPa.

Wielkość kotłów z atestami charakteryzuje ich znamionowa moc cieplna (kW), a kotłów bez atestu ich powierzchnia ogrzewalna (ma). Wielkość kotłów dobiera się na podstawie maksymalnego zapotrzebowania na moc określonego dla obliczeniowych różnic temperatur powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Po obliczeniu powierzchni ogrzewanej kotłów ustala się liczbę jednostek kotłowych, przy czym stosuje się następujące zasady: w kotłach, w których łączna powierzchnia ogrzewalna kotłów przekracza 12 m2 oraz charakter budynków wymaga dostarczania ciepła bez przerw (np. żłobki, przedszkola), projektuje się co najmniej dwa kotły. Optymalna liczba kotłów w kotłowniach wynosi 2-M kotłów rezerwowych na potrzeby ogrzewania centralnego przewidywać nie należy. Zaleca się stosowanie kotłów o jednakowych wielkościach i jednego typu.

Leave a Reply