Montaż kotłów i ich rozmieszczenie w kotłowni

Stosowane są dwa rodzaje kotłowni – wbudowane i wolno stojące. Montaż kotłów ogrzewania centralnego wodnego należy rozpoczynać wtedy, kiedy pomieszczenie kotłowni jest całkowicie przygotowane do ich ustawienia. Jeżeli w projekcie nie ma specjalnych zastrzeżeń, kotły i wymienniki ustawia się w taki sposób, żeby ich ściany czołowe znajdowały się w jednej płaszczyźnie.

Kotły nie obmurowane, z ręcznym zasypem paliwa powinny być tak ustawione, żeby odległość przodu kotła od przeciwległej ściany kotłowni była co najmniej o 0,5 m większa niż długość kotła. Odległość ta nie powinna być jednak w żadnym razie mniejsza niż 2 m. Przy kotłach z urządzeniami przedpaleniskowymi odległość tę należy liczyć od czołowej ściany tych urządzeń. Przy ustawieniu kotłów w dwóch rzędach przodem do siebie odległość między przodami kotłów powinna być 1,5-krotnie większa niż odległość między przodem kotła i ścianą. Odległość ta nie powinna być jednak mniejsza niż 3,5 m.

Odległość tyłu kotła nie obmurowanego od ściany kotłowni lub od ściany czopucha, jeżeli czopuch znajduje się wewnątrz kotłowni nad podłogą, powinna wynosić co najmniej 0,7 m dla kotłów czyszczonych z przodu. Przy kotłach z kanałami poziomymi, czyszczonych z tyłu, odległość ta powinna być co najmniej o 0,5 m większa od długości kotła. Odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 0,5 m – dla kotłów członowych i 1,0 m dla dużych kotłów stalowych.

Odległość między kotłami członowymi nie może być mniejsza niż 0,5 m – między dużymi kotłami stalowymi i 1,0 m – między parami kotiów. Przejście główne za kotły powinno być szerokości co najmniej 1,0 m.

Kotły żeliwne ustawia się na fundamencie wystającym 5 cm nad poziom podłogi kotłowni. Fundamenty kotłów stalowych dostosowuje się do konstrukcji kotłów.

Połączenie kotła z czopuchem powinno być wykonane przewodem dymowym o przekroju równym przekrojowi wylotu dymowego kotła. Grubość blachy użytej na przewód dymowy powinna wynosić co najmniej 3 mm.

Przy kotłach z pionowymi kanałami i ręcznym zasypem paliwa z przodu kotła, wysokość kotłowni powinna być nie mniejsza niż podwójna wysokość kotła, jednak co najmniej 2,5 m. Natomiast przy kotłach z górnym zasypem paliwa odległość od wierzchu kotła do stropu bądź spodu podciągów lub przewodów nie może być mniejsza niż 2 m. Podczas montażu kotłów żeliwnych członowych i stalowych należy zwrócić specjalną uwagę na:

– ściśle poziome ustawienie kotła,

– zachowanie kolejności montażu poszczególnych elementów kotłowych.

– dokładne uszczelnienie wszystkich płaszczyzn przylegania, a zwłaszcza: styku kotła z fundamentem, styków między członami kotła, styków ram drzwiczek zasypowych i paleniskowych, wyczystek, płyt górnych zakrywających zbiornik paliwa, styków skrzynek przyłącznych do czopucha, połączeń kotła z czopuchem oraz obudowy zasuw dymowych.

Leave a Reply