Odbiór i jego podział

Czynności odbioru podzielić można na: odbiór techniczny częściowy i końcowy. Każda instalacja powinna być odebrana przez użytkownika po usunięciu wszystkich braków zauważonych w czasie prac komisji odbioru. Po zakończeniu badań odbiorczych spisuje się odpowiedni dokument odbioru, w którym określa się pozostałe usterki, ustala termin ich usunięcia i wyznacza okres gwarancyjny.

Podczas wykonywania robót technicznemu odbiorowi częściowemu podlegają: piony ukryte w bruzdach, gałązki ukryte w bruzdach oraz odcinki przewodów w kanałach nieprzełazowych (nie- przechodnich), które muszą być zakryte przed ukończeniem robót montażowych.

W czasie odbioru technicznego końcowego (po zakończeniu montażu instalacji, rozruchu i regulacji) badaniu podlegają: zgodność wykonania i materiałów z dokumentacją, zabezpieczenia przed korozją, działanie pomp wirowych i ręcznych, urządzeń pływakowych, zbiorników skroplin, grzejniki, przewody, uzbrojenie, otuliny, urządzenia zabezpieczające, czystość urządzeń, szczelność urządzeń i ich działanie w stanie gorącym.

W instalacji parowej w czasie badań utrzymuje się ciśnienie pary zgodne z dokumentacją. Dopływ pary do urządzeń w czasie badań okresowo zamyka się w kotłowni. Czas, na który wyłącza się dopływ pary, nie powinien być dłuższy niż 15 min, po czym ponownie otwiera się dopływ pary. Czynność otwarcia i zamknięcia dopływu należy powtórzyć w czasie próby 5 razy.

Podczas montażu instalacji parowej niskiego ciśnienia obowiązują te same postanowienia i przepisy co przy budowie instalacji wodnych (patrz rozdz. 23). W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wyposażenie załóg montujących w środki ochrony osobistej, do których zalicza się odzież ochronną i sprzęt ochronny – kombinezony waciaki (kurtka i spodnie), hełmy ochronne, obuwie, okulary, rękawice, maski przeciwpyłowe i przeciwgazowe. Ścisłe przestrzeganie przepisów bhp podczas prac montażowych ma istotne znaczenie dla zachowania zdrowia i zdolności do pracy.

Leave a Reply