Przepisy bhp w robotach montażowych

Podczas montażu instalacji ogrzewczych stosuje się często urządzenia dźwigowe do podnoszenia, opuszczania i przenoszenia kotłów, wymienników ciepła, rur wypełnionych piaskiem itp.

Należy przestrzegać, żeby dopuszczalne obciążenia urządzeń dźwigowych nie były przekraczane. W podnośnikach ślimakowych zawsze sprawdza się stan urządzenia hamującego. Nie wolno podnosić grzejników za pomocą dźwigu bez odpowiedniej klatki. Przed każdym użyciem urządzenia dźwigowe należy sprawdzić stan lin, łańcuchów, urządzeń hamujących itp. Podczas opuszczania kotłów lub wymienników ciepła po pochylni nie wolno przerywać pracy, zanim ciężar nie zostanie przetransportowany do najniższego miejsca pomostu. Nie wolno przebywać pod opuszczanym lub podnoszonym ciężarem.

Do pracy powyżej zasięgu rąk robotnika używać należy odpowiednich rusztowań i pomostów. Przed wnoszeniem wentylatorów, silników, grzejników, pomp itp. po drabinach należy uprzednio sprawdzić wytrzymałość i pewność ustawienia drabiny.

Nie wolno wykonywać żadnych napraw przewodów lub kotłów znajdujących się w rurach lub pod ciśnieniem. Podczas próbnego palenia w kotle po rozpaleniu się ognia sprawdza się, czy istnieje w kotle odpowiedni ciąg. Sprawdza się to przez zbliżenie do otworu kontrolnego otwartego płomienia. Jeżeli płomień jest wciągany do paleniska, to ciąg jest dostateczny. W razie złego ciągu gazy gromadzą się w komorach dymowych i mogą spowodować wybuch. Praca wewnątrz kotła powinna być przeprowadzana przez co najmniej dwóch robotników, z których jeden dyżuruje na zewnątrz i ubezpiecza pierwszego.

Przenośne lampy elektryczne zasila się prądem o napięciu nie większym niż 24 V. Nie należy wchodzić do kotła i kanałów dymowych w temperaturze wyższej niż 60°C. Nie należy też rozpalać kotła, jeżeli nie jest on kompletnie wyposażony w manę- metry, wodowskazy, zawory bezpieczeństwa itp. Każdy pracownik ma obowiązek utrzymywać swoje miejsce pracy w porządku i czystości, a o każdym zauważonym niedociągnięciu w zakresie bezpieczeństwa pracy powinien niezwłocznie meldować swojemu zwierzchnikowi.

Do realizacji obiektu budowlano-montażowego powołuje się kierownictwo budowy i kierownictwa robót. Zadaniem kierownictwa budowy jest samodzielne prowadzenie całości zadań produkcyjnych.

Do kierownictwa robót należy prowadzenie wyodrębnionych prac w zakresie instalacji cieplnych, sanitarnych, elektrycznych. Organizacja robót montażowych obejmuje: przygotowanie frontu robót, organizację robót pomocniczych oraz organizację i montaż instalacji.

Należyte przygotowanie organizacji całości robót instalacji grzewczych, tzn. dobór pracowników, zgromadzenie materiałów sprzętu, narzędzi, prefabrykatów, daje gwarancje terminowej realizacji robót.

– 1) roboty pomocnicze wykonywane przez generalnego wykonawcę,

– 2) roboty pomocnicze wykonywane przez brygady montażowe

Do robót pomocniczych montażowych zalicza się: przebijanie ścian, stropów, wykuwanie bruzd, wnęk itp. Kolejność robót montażowych może być następująca: zawieszenie grzejników, montaż rurociągów pionowych i poziomych, łącznie grzejników, montaż uzbrojenia, montaż kotłów i pomp oraz łącznie z przewodami.

Leave a Reply