Organizowane oczyszczanie ścieków

W miarę rozwoju miast i przemysłu ilości ścieków odprowadzanych do rzek są coraz większe. Duże zanieczyszczenie wód stwarza niebezpieczeństwo zakażenia ludności mieszkającej nad rzekami, utrudnia korzystanie z wody do celów wypoczynkowych i gospodarczych oraz uniemożliwia pobieranie jej do picia. W tej sytuacji stało się niezbędne, aby rozkład materii organicznej – dotychczas przebiegający samorzutnie w przyrodzie – przeprowadzać w sposób sztuczny przed wpuszczeniem ścieków do rzek w zespołach urządzeń zwanych oczyszczalniami ścieków.

Oczyszczanie ścieków miejskich można podzielić na dwa stopnie na oczyszczanie mechaniczne i biologiczne. Oczyszczanie mechaniczne jako pierwszy stopień oczyszczania ma na celu usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń pływających i zawieszonych. Zanieczyszczenia te usuwa się za pomocą krat oraz podczas osiadania piasku i zawiesin cięższych od wody. W celu oddzielenia części lżejszych, jak. np. tłuszcze i benzyna, wykorzystuje się wznoszenie się ich na powierzchnię ścieków.

Drugim wyższym stopniem oczyszczania jest oczyszczanie biologiczne. Naśladując procesy zachodzące w przyrodzie i wykorzystując działalność bakterii tlenowych w środowisku wodnym lub w gruncie można – w wysokosprawnych oczyszczalniach biologicznych rozłożyć wszystkie zanieczyszczenia organiczne na związki proste mineralne, czyli całkowicie oczyścić wody ściekowe.

Ścieki przemysłowe zawierające głównie związki organiczne (ścieki z mleczarni, browarów, cukrowni, gorzelni itp.) oczyszcza się podobnie jak ścieki miejskie. Ścieki przemysłowe zawierające inne związki udaje się nieraz zneutralizować ściekami miejskimi i czyszcząc wspólnie, lecz często wymagają one specjalnych metod oczyszczenia fizykochemicznego jak neutralizacji (kwasów – zasadami, zasad – kwasami), koagulacji, strącania odczynnikami chemicznymi, sorbcji (pochłaniania), wymiany jonowej, elektrolizy itp.

Urządzenia do oczyszczania ścieków miejskich grupuje się na terenie oczyszczalni ścieków. Przeważnie składa się ona z wielu urządzeń do wstępnego oczyszczania mechanicznego (należą tu kraty i związane z nimi rozdrabniarki, piaskowniki wyłapujące pozostały jeszcze piasek, tłuszczowniki i odbenzyniacze, osadniki różnych typów) oraz z urządzeń do oczyszczania biologicznego jak sztuczne złoża zraszane lub bardzo skuteczne baseny napowietrzane, w których prowadzi się intensywny rozkład materii organicznej metodą osadu czynnego.

Leave a Reply