Pionowe przewody spustowe odprowadzające ścieki

W odniesieniu do przewodów poziomych kanalizacyjnych montowanych z rur PVC należy (zgodnie z normą PN-81/B- -10700.01) zaznaczyć, że przewody te po winny mieć zamocowany co najmniej co drugi element (kształtkę). Maksymalny rozstaw uchwytów wynosi: przy średnicy przewodu 50-M10 mm – 1,0 m a przy średnicy powyżej 110 mm – 1,25 m. Dla rur z pozostałych materiałów – 2,0 m.

Pionowe przewody spustowe odprowadzające ścieki z poszczególnych kondygnacji do poziomych przewodów odpływowych powinny być w miarę możliwości montowane w pobliżu przyborów sanitarnych, których podejścia będą do nich podłączone. Przewody te należy montować w pionie, a ewentualne odchylenia od pionu nie mogą przekraczać 10 mm na 10 m przewodu. W budynkach powyżej 5 kondygnacji na pionach montuje się odsadzki powodujące równoległe pionowe przesunięcie ich osi (rys. 14-34). Takie rozwiązanie zmniejsza energię spływających ścieków. Piony kanalizacyjne na całej długości wykonuje się z rur jednakowej średnicy. Wyjątek może stanowić fragment pionu na odcinku od najwyżej wykonanego podejścia do nasady wentylacyjnej. Za zgodą dostawcy wody, kiedy liczba podłączonych przyborów sanitarnych na jednej kondygnacji nie przekracza 6 (w tym co najwyżej 3 miski ustępowe), może on być wykonany z rur średnicy o 25 mm mniejszej w stosunku do odpowiedniego przewodu spustowego. Wszelkie odgałęzienia montowane na pionach po- winy być wykonywane pod kątem 45° od osi pionu. Piony w swej górnej części na wysokości 0,5 m poniżej powierzchni dachu przechodzą w nasady wentylacyjne. W dolnej części pionów montuje się rewizję czyszczakową z należycie uszczelnioną pokrywą. Tuż przed połączeniem pionu z poziomem jest montowane kolano redukcyjne lub zwężka pionowa umożliwiająca przejście ze średnicy pionu na średnicę poziomu. Pionowe przewody spustowe mogą być montowane w bruzdach lub po wierzchu ścian. Montując piony w bruzdach nie powinno się ich zamurowywać, lecz tylko prze- sklepiać, np. tynkiem na siatce stalowej (Rabitza). Rury przymocowuje się zależnie od materiału, z którego je wykonano, hakiem (rury żeliwne, kamionkowe, azbestowo-cementowe) lub specjalnymi uchwytami (rys. 14-35) o charakterze zamocowań nieruchomych rury z PVC). Haki umieszcza się przede wszystkim pod kielichami montowanych rur, a przy pełnych długościach rur dodatkowo w połowie ich długości. Odległość między dwoma sąsiednimi hakami nie powinna przekraczać 2 m. Miejsce i warun- maga zapewnienia swobodnych ich wydłużeń) oraz niezbyt dobrego wiązania zapraw używanych w budownictwie z wyrobami z PVC (co z kolei utrudnia uzyskanie szczelnych połączeń przewodów pionowych z przegrodą) – przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrodę, muszą być wykonywane w tulejach zwanych rurami przepustowymi (rys. 14-37). Tuleje te mogą być wykonywane z rur PVC o większej średnicy bądź z rur z innych tworzyw. Zależnie od zewnętrznej średnicy pionowych przewodów spustowych przyjmujemy następujące średnice dla rur przepustowych (tulei):

– przy średnicy zewnętrznej 43 mm – 63 mm,

– przy średnicy zewnętrznej 50 mm – 75 mm

– przy średnicy zewnętrznej 75 mm – 110 mm,

– przy średnicy zewnętrznej 110 mm – 140 mm.

Średnice przewodów pionowych

Długość tulei na przewodach pionowych powinna równać się grubości stropu plus 3-P4 cm wystające ponad jego powierzchnię. Przestrzeń wolną między zewnętrzną powierzchnią przewodu spustowego a tuleją, dla uzyskania pełnej szczelności należy wypełnić kitem trwale elastycznym. Dla przewodów pionowych przyjmuje się następujące średnice:

– od pojedynczego zlewu, zlewozmywaka, wanny lub pisuaru na jednej kondygnacji – 50 mm,

– od kilku zlewów kuchennych, wanien, umywalek lub pisuarów na jednej lub kilku kondygnacjach –75 mm,

– od misek ustępowych – 100 mm (przy rurach PVC – UO.mm),

– od rynien deszczowych z ganków i balkonów – 50 mm, z dachów – 100 i 150 mm (nie stosuje się rur z PVC).

Odgałęzienia od przyborów sanitarnych, czyli podejścia odprowadzają ścieki do pionów. Jeżeli przybory sanitarne i urządzenia kanalizacyjne montuje się na najniższej kondygnacji budynku lub na terenie poza budynkiem (wpusty podwórzowe), to łączy się je bezpośrednio z poziomymi przewodami odpływowymi. Podejścia zależnie od warunków lokalnych można wykonać oddzielnie dla każdego przyboru sanitarnego i urządzenia kanalizacyjnego lub jako wspólne dla kilku z nich (rys. 14-38). Odgałęzienia te mogą być łączone z przyborami sanitarnymi poprzez syfon, np. przy zlewach (rys. 14-39), bezpośrednio gdy syfon uwzględniono w konstrukcji przyboru, np. przy miskach ustępowych (rys. 14-40) lub pośrednio, gdy np. odpływ z wanny wyprowadzony jest nad wpust podłogowy (rys. 14-41). Długość podejść nie powinna przekraczać 2,5 m przy miskach ustępowych, a przy pozostałych przyborach sanitarnych i urządzeniach kanalizacyjnych 3,5 m. W razie wykonywania podejść dłuższych należy je zaopatrzyć w dodatkowy przewód wentylacyjny, zapobiegający wyssaniu wody z syfonów. Wykonując podejścia należy unikać rozwiązań, przy których połączenia rur i kształtek wypadają w grubości stropu lub ściany. Utrudnia to z jednej strony montaż połączeń kielichowych, a z drugiej wymaga wykonywania przebić o większych otworach. Dla podejść przyjmowane są następujące średnice:

– od pojedynczego zlewu, zmywaka, wanny lub pisuaru na jednej kondygnacji – 50 mm,

– od kilku przyborów jak wyżej na jednej lub kilku kondygnacjach – 75 mm,

– od miski ustępowej – 100 mm, (przy rurach PVC – 110 mm),

– od wpustu podwórzowego – 150 mm.

Syfon umywalki

W razie podłączania do pionów podejść od umywalek, wanien zlewów itp. poniżej podejścia do miski ustępowej, odnoga na pionie powinna mieć średnicę 100 mm, zredukowaną u wylotu do 50 mm. Zastosowanie odnogi, zwanej butelkową zapobiega wyssaniu wody z syfonów umywalek, zlewów i wanien przy odpływie nieczystości z miski ustępowej.

Omówione podejścia montowane są z rur stalowych obustronnie ocynkowanych przy średnicy 40 mm, a przy średnicach od 50 mm wzwyż z rur żeliwnych, kamionkowych, azbestowo-cementowych lub z PVC.

Dodatkowego omówienia, podobnie jak przy pionach, wymaga montaż podejść przy wykonywaniu ich z rur PVC, a szczególnie warunki ich połączenia z przyborami sanitarnymi.

Podejścia mocuje się do ścian za pomocą uchwytów (patrz rys. 14-35) mocujących rurę w sposób nieruchomy łub ruchomy. Ich rozstaw (maksymalny) przy średnicy przewodu 5Q-bllO mm wynosi 1,0 m. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy również wykonywać stosując tuleję (rurę przepustową) długości odpowiadającej grubości przegrody, a przestrzeń wolną, podobnie jak przy pionach, wypełnia się kitem trwale elastycznym (patrz rys. 14-37.)

Łączenie przyborów sanitarnych i urządzeń kanalizacyjnych z podejściami wykonanymi z rur PVC wymaga stosowania specjalnych kształtek zwanych cłołącznikami (traperami) oraz odpo-

Łączenie wybranych przyborów sanitarnych z podejściami wykonuje się w sposób niżej opisany. Miskę ustępową łączy się z instalacją przy użyciu dolącznika o 110 mm. Szczelność połączenia uzyskuje się stosując uszczelką gumową i kit trwale elastyczny (rys. 14-42). Jeżeli brak uszczelki, to połączenie uszczelniamy sznurem konopny i kitem trwale elastycznym.

Syfon umywalki z podejściem należy łączyć za pomocą dolącznika kolankowego przy użyciu uszczelki gumowej. Zastępczo wolno użyć kokrna o kącie 87°30′ dopuszcza się także wykonanie uszczelnienia za pomocą sznura konopnego i kitu trwale elastycznego.

Syfon zlewu lub zlewo- zmywaka łączymy z podejściem odpływowym za pomocą dołącz- nika o 0 50 mm i uszczelki gumowej. Podobnie jak przy umywalkach w razie braku uszczelek gumowych dopuszcza się wykonanie uszczelnienia sznurem konopnym i kitem trwale elastycznym.

Wannę z podejściem łączy się za pośrednictwem syfonu. Wobec braku syfonów wannowych z tworzyw sztucznych stosuje się syfony żeliwne. Przy syfonach żeliwnych stropowych i prowadzeniu podejścia odpływowego w stropie, przejście z rur żeliwnych na rury PVC należy wykonać poza stropem. Stosując syfon żeliwny nadstropowy połączenie syfonu z podejściem można wykonać za pomocą połączenia mieszanego.

Przykładowe połączenia przyborów sanitarnych z podejściami oraz tych ostatnich z pionami wykonanymi z rur PVC pokazano na rys. 14-43.

Leave a Reply