Podział robót remontowych

Remonty mogą być planowane i awaryjne. Remonty planowane są związane z wymianą, naprawą bądź z uzupełnieniem zużytych lub wadliwie działających urządzeń, bądź z rozszerzeniem zakresu ich działania. Remonty awaryjne natomiast obejmują prace związane z usuwaniem nieprzewidzianych uszkodzeń urządzeń i przywracaniem im pełnej sprawności technicznej.

Remonty planowane są przygotowywane wcześniej i dzielą się na bieżące i główne (kapitalne). W ramach remontów bieżących wykonuje się z reguły drobne, o niewielkim zakresie prace, mające na celu naprawę lub wymianę poszczególnych elementów instalacji. Remonty główne obejmują prace o dużym zakresie i mają za zadanie przywrócenie instalacji jej pierwotnego stanu i pełnej sprawności. Remonty główne instalacji sanitarnych i urządzeń planuje i wykonuje się wtedy, gdy całkowity ich koszt nie przekracza 70% wartości instalacji przewidzianej do remontu. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy remont byłby droższy, instalacja powinna być całkowicie wymieniona na nową.

Remonty planowane, zarówno bieżące, jak i główne, powinny być poprzedzone komisyjnym przeglądem instalacji. Przeglądów dokonuje się okresowo, a czas między jednym przeglądem a drugim, jak również czas między kolejnymi remontami głównymi ustalają odnośne przepisy o gospodarce remontowej. Na przykład dla instalacji ogrzewania centralnego z kotłami żeliwnymi remonty główne przewiduje się co 4 lata, a remonty bieżące należy przeprowadzać co roku, w przerwach między okresami opałowymi. .

Każdy remont planowany powinien być wykonany na podstawie odpowiedniej dokumentacji technicznej, zawierającej szczegółowy opis zakresu robót i kosztu ich wykonania. Jeśli w trakcie przeprowadzania remontu wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych dokumentacją techniczną, fakt ten należy potwierdzić protokółem konieczności.

W robotach remontowych obowiązują wszystkie przepisy ogólne wykonawstwa robót (omówione szczegółowo w poprzednich rozdziałach) ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bhp, o przestrzeganiu których nie wolno nigdy zapominać. Remonty planowane, choć kłopotliwe, nie nastręczają jednak tylu trudności co remonty awaryjne. Te ostatnie są bowiem zawsze zaskoczeniem, muszą być wykonywane bezzwłocznie, w związku z czym nie są poprzedzone przygotowaniem dokumentacji i odpowiednich materiałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>