Próba ciśnieniowa na zimno

Próby ciśnieniowe kotłów zimną wodą przeprowadza się zaraz po ich zmontowaniu (instalacja ogrzewcza nie jest jeszcze podłączona). Następną próbę przeprowadza się dla całej instalacji po zakończeniu wszystkich robót montażowych. Próby ciśnieniowe kotłów żeliwnych wodnych należy wykonywać przy podwojonym ciśnieniu roboczym, nie mniejszym jednak niż 0,3 MPa i nie większym niż 0,6 MPa. Podczas próby wszystkie otwory powinny być zaślepione. Wyniki prób uważa się za dodatnie, jeżeli w prze- ciągu 20 minut ciśnienie nie maleje. Kotły wodne stalowe próbuje się na ciśnienie robocze zwiększone o 0,3 MPa, ale nie mniejsze niż 0,6 MPa. Przed przystąpieniem do próby kotłów stalowych należy uprzednio dokładnie sprawdzić, na jakie ciśnienie robocze i próbne wyprodukowano kotły. Jeżeli dopuszczalne ciśnienie robocze i próbne kotła jest mniejsze od zaleconych ciśnień próbnych podanych wyżej, należy wówczas ciśnienie próbne uzgodnić z kierownictwem budowy.

Próbę ciśnieniową przewodów w kotłowni wykonuje się łącznie z próbą całej instalacji. Próby ciśnienia nie należy wykonywać w temperaturze zewnętrznej bliskiej 0°C i niższej. Próbę urządzeń ogrzewania centralnego należy wykonać przed zamurowaniem bruzd i przejść przez stropy i ściany. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga wcześniejszego zamurowania bruzd, próby należy wykonywać poszczególnymi pionami. Całe urządzenie ogrzewania powinno być napełnione wodą i dokładnie odpowietrzone na 24 godziny przed rozpoczęciem próby.

Leave a Reply