Przepisy bezpieczeństwa

W czasie montażu przewodów gazowych obowiązują te same ogólne zasady bezpieczeństwa, które obowiązują przy montażu wszystkich innych instalacji wewnątrz budynku. Natomiast po napełnieniu przewodów gazem obowiązują dodatkowe przepisy związane z wybuchowymi i trującymi właściwościami gazu.

W pomieszczeniu, w którym stwierdzono obecność gazu, istnieje możliwość wybuchu nie wolno więc zapalać ognia (palić papierosów), używać zwykłych latarek elektrycznych oraz narzędzi stalowych mogących spowodować iskry przy uderzeniu.

Pierwszą czynnością w razie stwierdzenia powonieniem ulatniania się gazu jest uprzedzenie obecnych o niebezpieczeństwie wybuchu. Następną czynnością jest otwarcie okien i przewietrzenie pomieszczenia.

Najczęstszą przyczyną ulatniania się gazu jest nieuwaga użytkowników i pozostawienie otwartych kurków gazowych przy Przyborach. Kurki te należy natychmiast zamknąć, W razie ulatniania się gazu wskutek nieszczelności lub uszkodzenia instalacji należy odciąć dopływ gazu do pomieszczeń przez zamknięcie kurka przy gazomierzu. Gdy nieszczelności występują na pionie lub przewodzie rozprowadzającym, należy zamknąć główny kurek domowy na przyłączu do gazociągu.

Użytkownicy i administracja domu mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić zakład gazownictwa o uszkodzeniu instalacji i ulatnianiu się gazu, gdyż wszelkie naprawy przewodów może wykonywać tylko dostawca gazu lub osoby przez niego upoważnione.

Przystępując do naprawy instalacji gazu należy zamknąć odpowiednie kurki i opróżnić z gazu naprawiane przewody. W instalacjach domowych nie zdarza się konieczność pracy w obecności gazu w pomieszczeniu wyjątek stanowi tu czyszczenie głównego dopływu domowego z osadu wykrystalizowanego naftalenu dopływ ten do instalacji domowej jednak nie należy. Czyszczenie dopływu należy wykonywać w specjalnych maskach gazowych, ponieważ zwykłe maski nie chronią przed zatruciem CO – tlenkiem węgla. Wykonuje je ekipa złożona co najmniej z dwóch ludzi, mogących udzielić sobie pomocy w razie zasłabnięcia. W czasie pracy w obecności gazu należy oczywiście zawsze pamiętać o niebezpieczeństwie wybuchu.

Leave a Reply