Rodzaje grzejników i ich dobór

Do podstawowych odbiorników ciepła zaliczają się grzejniki. Grzejnikiem nazywa się element urządzenia ogrzewczego przekazujący ciepło dostarczane za pośrednictwem czynnika grzejnego do ogrzewania pomieszczenia.

Wyjątek stanowią ogrzewania powietrzne, w których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem ciepłego powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Zgodnie z PN-74/B-01405 rozróżnia się grzejniki konwekcyjne i promieniujące. Pierwsze z nich oddają do pomieszczenia przeważającą część dostarczonej mocy cieplnej przez konwekcję, a drugie przez promieniowanie, Do konwekcyjnych zalicza się grzejniki:

– z ogniw żeliwnych,

– z ogniw stalowych, .

– z rui' stalowych ożebrowanych,

– z rur żeliwnych żebrowych,

– z rur stalowych gładkich,

– stalowe płytowe,

– członowe ze stopów aluminium,

– konwektory,

– konwektory listwowe. .

– Do grzejników promieniujących zalicza się:

– grzejniki płaszczyznowe (stanowiące część przegród pomieszczeń),

– taśmy promieniujące,

– promienniki elektryczne i gazowe.

Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi grzejnik są powierzchnia ogrzewalna i współczynnik przenikania ciepła. Powierzchnią ogrzewalną grzejnika nazywa się tę część jego powierzchni zewnętrznej, która kontaktuje się z powietrzem ogrzewanego pomieszczenia.

Wydajnością cieplną grzejnika wyrażoną w W/h nazywamy moc cieplną przekazywaną przez powierzchnię ogrzewalną w zależności od różnicy temperatury zasilania i powrotu czynnika grzejnego oraz od temperatury powietrza wewnętrznego.

Dobór grzejnika do ogrzewań dwururowych polega na obliczeniu niezbędnej powierzchni ogrzewanej grzejnika, która dla zadanych parametrów czynnika grzejnego (temperatury i strumienia masy dopływającej wody bądź ciśnienia pary) zapewni przekazanie do pomieszczenia (o zadanej temperaturze wewnętrznej) wymaganej mocy cieplnej.

Leave a Reply