Uzbrojenie instalacji cieplnych

– Do uzbrojenia instalacji cieplnych należą

– zawory odcinające, zawory zaporowe, zawory grzejnikowe, termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory odpowietrzające do grzejników, zawory zwrotne, zawory redukcyjne, zawory bezpieczeństwa,

– odwadniacze,

– wodooddzielacze,

– przeziemiki,

– osadniki,

– zbiorniki skroplin,

urządzenia do zasilania kotłów parowych niskoprężnych,

– elektryczne regulatory dwustawne poziomu wody,

– zbiorniki odpowietrzające.

Uzbrojenie należy tak rozmieszczać, aby obsługa miała łatwy dostąp i żeby było dobrze widoczne. Wyłączanie poszczególnych odcinków instalacji np. pionów, w celu wykonania napraw czy też okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń (kotły, wymienniki ciepła, zawory redukcyjne, odwadniacze itp.) dokonuje się za pomocą zaworów odcinających i zaporowych lub zasuw wbudowanych w ten odcinek instalacji.

Zawory odcinające i zaporowe umożliwiają także zmniejszenie mocy cieplnej grupy grzejników zasilanych przez te odcinki przewodów, na których są zainstalowane. Zawory powinny być tak wbudowane, żeby w pozycji zamkniętej ciśnienie czynnika grzejnego skierowane było pod grzybek zaworu.

Bardzo często obecnie w urządzeniach ogrzewczych montuje się uzbrojenie żeliwne, które stosuje się również w instalacjach pary nisko- i wysokoprężnej, skroplin (kondensatu), wody gorącej i cieplej w przemysłowych instalacjach i innych. Podczas montażu uzbrojenia żeliwnego należy przestrzegać postanowień odpowiednich instrukcji fabrycznych.

Żeliwne uzbrojenie zamykające – zawory, zasuwy itp., można stosować, jeżeli nie będzie podlegało uderzeniom hydraulicznym lub działaniu sił dynamicznych. Spełnienie tych warunków powinno być stwierdzone pisemnie przez jednostkę opracowującą projekt instalacji lub użytkowania. Uzbrojenie żeliwne można stosować, jeżeli szybkość podgrzewania lub studzenia nie przekracza 8°C na minutę.

Leave a Reply