Montaż przewodów gazu

Instalacje gazu można wykonywać jedynie na podstawie zatwierdzonego projektu. Roboty mogą wykonywać tylko przedsiębiorstwa i osoby mające odpowiednie uprawnienia.

Przewody gazowe prowadzimy na wewnętrznych ścianach budynku starając się prowadzić je przez pomieszczenia suche i ocieplone. W budynkach jednorodzinnych zezwala się prowadzić przewody gazu ziemnego (jeżeli nie zawiera pary wodnej) po zewnętrznej stronie ścian budynku. Przewodów gazowych nie prowadzi się przez kotłownie, schrony, pomieszczenia trudno dostępne. Piony umieszcza się najczęściej na wewnętrznej ścianie klatki schodowej lub prowadzi przez przedpokoje. Przewodów gazowych nie należy prowadzić przez pokoje mieszkalne, zwłaszcza przeznaczone do spania w razie konieczności stosuje się na takim przejściu rury stalowe bez sewu łączone przez spawanie, przy czym na odcinkach tych nie wolno umieszczać żadnego uzbrojenia.

Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne. Nie wolno układać ich na strychach i pod podłogami. Układanie w kanałach podłogi dozwolone jest jedynie w laboratoriach i w budynkach przemysłowych.

Przewody gazowe prowadzone przez pomieszczenia chłodne należy otulać izolacją ciepłochronną w celu uniknięcia wykra- plania się pary wodnej z przepływającego gazu. Dla stworzenia możliwości odpływu skraplającej się pary wodnej, zawartej w gazie, przewody prowadzi się ze spadkiem co najmniej 0,4% (czyli 4 mm na 1 metr). Przewodom rozdzielczym nadaje się spadek do odwadniaezy przy pionach, a przewodom użytkowym w mieszkaniu – spadek do odbiorników gazu. W razie potrzeby można jednak nadawać przewodom użytkowym spadek do gazomierza, przy którym instaluje się wtedy odwadniacz.

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 30.12.1970 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje gazu, ustala między innymi, że przewody gazowe należy prowadzić w odległości wynoszącej w świetle przewodów bez izolacji co najmniej:

– 10 cm od pionowych przewodów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wody ciepłej, ogrzewania centralnego,

– 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej z umieszczeniem przewodów gazowych {gazów lżejszych od powietrza, jakimi są gaz miejski i gaz ziemny) ponad tymi puszkami,

– 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je ponad tymi przewodami (ze względu na skraplanie się pary wodnej na tych przewodach),

– 15 cm od poziomych przewodów wody ciepłej i ogrzewania centralnego umieszczając je pod tymi przewodami,

– 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,

– 60 cm od iskrzących urządzeń elektrycznych jak wyłączniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki, przekaźniki itp.

Leave a Reply