Wentylacje, oświetlenie, nawęglanie i odpopielanie kotłowni

Wentylacja kotłowni wbudowanej powinna być zgodna z PN- -59/B-02411 (norma unieważniona, lecz nie zastąpiona inną) wyłącznie jako grawitacyjna. Zadaniem wentylacji kotłowni jest zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych gazów oraz dostarczenie niezbędnej ilości powietrza do spalania paliwa. Dla usunięcia tych gazów kotłownia musi być wyposażona w kanał wywiewny o określonych wymiarach, zależnych od wielkości kotłów.

Dla dostarczenia powietrza kotłownia powinna mieć kanał nawiewny nie mniejszy niż 50% przekroju komina (nie mniej niż 21X21 cm).

Pomieszczenie kotłowni powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne. Kotły należy ustawiać przodem do okien. Kotłownia ponadto powinna mieć normalne oświetlenie elektryczne oraz co najmniej jedno wtykowe gniazdo elektryczne o napięciu nie większym niż 24 V. Do transportu paliwa oraz żużla i popiołu są stosowane w kotłowniach wbudowanych urządzenia:

– do transportu ręcznego,

– do transportu półmechanicznego.

Nawęglanie ręczne stosuje się w mniejszych kołtowniach wbudowanych z zsypem z przodu kotła i na jednym poziomie za składem paliwa. W razie zagłębienia poziomu kotłowni w stosunku do składu paliwa, co występuje przy górnym zasypie kotłów, można stosować nawęglanie półmechaniczne (wózki, taczki, wywrotki).

Żużel i popiół spod kotłów usuwa się ręcznie do pojemników i z kotłowni małych wynosi się bezpośrednio na zewnątrz lub też ładuje na taczki, wózki zsypowe, do kubłów i transportuje do składu żużla i popiołu.

W kotłowniach zagłębionych pojemniki z żużlem i popiołem muszą być podnoszone do poziomu terenu za pomocą wyciągów o napędzie ręcznym lub mechanicznym.

Leave a Reply