Wykorzystanie pary niskiego ciśnienia do celów technologicznych

Oprócz ogrzewania centralnego para niskiego ciśnienia ma bardzo często zastosowanie do celów technologicznych, którymi w budownictwie powszechnym są: urządzenia do przygotowania wody ciepłej, kotły warzelne, szafy – podgrzewacze potraw, termosy, maszyny do mycia i sterylizacji naczyń w kuchniach zbiorowego żywienia, maszyny pralnicze, prasownice, suszarnie itp.

Wymienione urządzenia technologiczne wymagają zazwyczaj ciśnień wyższych, tj. 30-k50 kPa, niż instalacje ogrzewania centralnego. W związku z tym powrót skroplin do kotłów następuje przeważnie przez pompowanie ze zbiornika skroplin. Każdy z odbiorników pary technologicznej w kuchniach i pralniach parowych powinien być wyposażony w samoczynny odwadniacz urządzenia o większej wydajności (kotły warzelne, maszyny pralnicze, podgrzewacze itp.) – w odwadniacze pływakowe. Każdy odbiornik pary technologicznej powinien być wyposażony w zawór odcinający zmontowany na przewodzie doprowadzającym parą.

Sposób prowadzenia przewodów technologicznej pary niskiego ciśnienia oraz przewodów skroplin jest taki sam, jak w ogrzewczych instalacjach parowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na doprowadzenie pary o odpowiednim ciśnieniu do kotłów warzelnych w kuchniach parowych. Konstrukcja kotłów warzelnych nie pozwala na przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia roboczego określonego dla danego typu kotła. Nawet niewielki wzrost ciśnienia może spowodować rozsadzenie płaszcza stalowego lub wgniecenie dna kotła warzelnego. Dlatego jest konieczne zabezpieczenie kotła warzelnego przyrządem bezpieczeństwa, jak to przedstawiono na rys. 24-16.

Instalacje parowe niskiego ciśnienia zasilane z sieci parowych wysokiego ciśnienia

W zakładach przemysłowych albo w dużych ogrzewaniach zda- laczynnych parę niskiego ciśnienia, służącą do celów, technologicznych lub ogrzewczych, dostarcza się często z kotłów wysokociśnieniowych, redukując uprzednio jej ciśnienie. Parę wysokiego ciśnienia wytwarza się w kotłach wysokociśnieniowych stalowych różnych typów i konstrukcji.

Podczas ustawiania i montażu kotłów wysokociśnieniowych, obowiązują przepisy Urzędu Dozoru Technicznego. O dopuszczeniu do eksploatacji (ruchu) .kotła wysokociśnieniowego decydują, każdorazowo okręgowe biura dozoru technicznego. Para wysokiego ciśnienia znajduje często zastosowanie do przenoszenia ciepła na duże odległości, natomiast do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń stosuje się ją tylko wyjątkowo.

W budownictwie powszechnym i przemysłowym przy doprowadzaniu pary pod wysokim ciśnieniem do budynków bardzo często dokonuje się redukcji ciśnienia pary. Zredukowanie ciśnienia pary jest konieczne dlatego, że nie wszystkie odbiorniki ciepła (pary) mogą być ze względów higieniczno-zdrowotnych, lub wytrzymałościowych zasilane parą o wysokim ciśnieniu. Do redukcji ciśnienia pary stosuje się redukcyjne zawory sprężynowe lub ciężarkowe. Aby zapewnić ciągłość pracy urządzenia, nawet w razie uszkodzenia zaworu redukcyjnego, należy zawór ten montować z obejściem umożliwającym doprowadzenie pary i wyregulowanie (przydławienie) jej przepływu z ominięciem zaworu redukcyjnego. Można też nie wykonywać obejścia zaworu redukcyjnego i wtedy w razie uszkodzenia go należy wstawić w miejsce zaworu redukcyjnego przygotowaną kształtkę zapasową. W tym wypadku należy koniecznie umieścić za zaworem odcinającym specjalny element dławiący, np. zasuwę płytową.

Urządzenia zaopatrywane w parę o ciśnieniu zredukowanym należy chronić przed przekroczeniem ciśnienia w razie uszkodzenia lub nieszczelności zaworu redukcyjnego. Przy ciśnieniach zre- dukóWanych do 60 kPa należy stosować syfonowe przyrządy bezpieczeństwa, przy ciśnieniach wyższych zawory bezpieczeństwa.

Przed montażem zaworów redukcyjnych należy je dokładnie sprawdzić. Przy naprężonej sprężynie grzybek powinien szczelnie siedzieć w otworze gniazda, a przy obrotach kolka grzybek i tłok powinny poruszać się lekko. Należy zapewnić swobodny dostęp przy dużym stopniu redukcji stosuje się kilka zaworów zmontowanych szeregowo jeden za drugim.

Leave a Reply