Zasady Oiganizacji pracy i przepisy bhp podczas robót kanalizacyjnych

Sieć kanalizacyjną, podobnie jak inne obiekty, wykonuje się na podstawie projektu organizacji robót określającego metody wykonania, środki dyspozycyjne, a zwłaszcza zabezpieczenie w sprzęt mechaniczny, rodzaje i liczbę stanowisk roboczych, harmonogramy dostaw materiałów i harmonogramy robót,

W robotach kanalizacyjnych prowadzonych na ulicach miast ze względu na istniejące uzbrojenie terenu szersze zastosowanie maszyn może być ograniczone. Natomiast przy budowie sieci kanalizacyjnej na terenie przyszłych osiedli można stosować mechanizację w dużym stopniu. W czasie wykonywania robót należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie przewody przecinające wykopy. O przewody takie nie wolno opierać deskowania, a w szerszych wykopach przewody obce należy podwiesić. W razie pro- wadzenia robót w okresie zimowym przewody przecinające wykop należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu.

Roboty ziemne, zarówno wodociągowe omówione w p. 10.6, jak i kanalizacyjne, jako prowdzone na ulicy stwarzają niebezpieczeństwo dla przechodniów i pojazdów oraz dla wykonawców. Dlatego wykopy zabezpiecza się barierami ochronnymi z pomarańczowym światłem w nocy. Na ulicy muszą być ustawione odpowiednie znaki drogowe ostrzegające kierowców o prowadzeniu robót i zwężeniu jezdni oraz nakazujące ograniczenie prędkości. Prowadząc większe roboty trzeba zamknąć ruch i skierować go drogą objazdową.

W celu umożliwienia pieszym przejścia w poprzek wykopu stosuje się kładki z poręczami. W razie potrzeby przepuszczania pojazdów buduje się prowizoryczne mostki z barierami ochronnymi zaopatrzone w tabliczki informujące o dopuszczalnym obciążeniu (np. 80 kN). Zarówno kładki, mosty jak i tabliczki powinny być w nocy oświetlone. W zimie posypuje się je piaskiem dla zabezpieczenia przed poślizgiem.

Osobną grupę niebezpieczeństw zagrażających głównie pracownikom jest obsuwanie się ścian wykopu. Należy więc zwracać uwagę na staranne wykonanie obudowy, jak też na właściwe schodzenie i wychodzenie z wykopu, które nie może odbywać się z wykorzystaniem rozpór, lecz powinno odbywać się po drabinach ustawionych nie dalej niż 10 m od stanowiska pracy.

Zasady Oiganizacji pracy i przepisy bhp podczas robót kanalizacyjnych cz. II

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzać stan urządzeń podnoszących lin, łańcuchów, wciągarek, kubłów wykopowych, dźwigów itp., gdyż każde uszkodzenie tych urządzeń może być przyczyną poważnego kalectwa lub nawet śmierci osób pracujących w wykopie.

Obsługę maszyn można powierzyć jedynie uprawnionym operatorom, W rejonie pracy maszyn mogą znajdować się tylko pracownicy bezpośrednio związani z wykonywanymi robotami. Przebywanie ludzi w obrębie pracy wysięgnika koparki lub dźwigu jest zabronione. Po skończonej pracy maszyny należy ustawić w bezpiecznym położeniu i zapewnić im ochronę dozorcy.

W czasie eksploatacji kanałów największym niebezpieczeństwem są gazy gnilne i wybuchowe. Przed rozpoczęciem pracy w kanałach należy więc otworzyć i zabezpieczyć znakami ostrze- gawczymi oraz lampami sygnalizacyjnymi kilka otworów włazowych. Otworzenie kilku włazów ma na celu przewietrzenie kanału. Przed wejściem do kanału należy sprawdzić za pomocą lampy Davyego dostateczne przewietrzenie kanału i nieobecność gazów.

W kanałach, ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu, jest zabronione palenie zapałek, tytoniu, świec i używanie zwykłych latarek elektrycznych. Robotnicy wchodzący do kanału muszą być zdrowi, dopuszczeni do tej pracy przez lekarza, a ręce ich ze względu na możliwość zakażenia (mimo że pracują w ubraniu i rękawicach ochronnych) nie mogą być pokaleczone lub podrapane, Robotnicy ci przed wejściem do kanału nakładają na ubrani -ochronne szelki z liną. W kanale powinno pracować co najmniej dwóch robotników, przy czym jeden z nich powinien znajdować się w studzience”, z której mógłby wezwać pomoc. Nad włazem tej studzienki znajduje się trzeci robotnik (w kamizelce o kolorze ostrzegawczym – pomarańczowym, z uwagi na własne bezpieczeństwo), który ochrania pracujących w kanale i w razie potrzeby może wyciągnąć ich z kanału za pomocą liny. Przy głębokich kanałach pomocy tej powinno udzielać dwóch ludzi.

Leave a Reply