Odbiór robót i próby szczelności

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem, na kontroli jakości użytych mate- riałów oraz staranności wykonania robót. Odbiór robót przeprowadza się przed komisyjną próbą szczelności.

Przed próbą szczelności należy oczyścić instalację z rdzy i przypadkowych zanieczyszczeń. Oczyszczenie instalacji wykonuje się przez jej przedmuchanie sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5-P0,6 MPa. Przewody przedmuchuje się od strony mniejszych średnic w kierunku większych. Po oczyszczeniu instalacji należy sprawdzić drożność przewodów. Sprawdzenie wykonuje się przez napełnienie przewodów sprężonym powietrzem i następnie nagłe otwarcie kurka. Po otwarciu kurka ciśnienie powietrza powinno natychmiast spadać do ciśnienia atmosferycznego.

Próbę szczelności instalacji przeprowadza się powietrzem sprężonym. Do tego celu wolno używać dwutlenku węgla lub azotu. Szczególnie surowo zabrania się wykonywania próby szczelności przy użyciu wody lub innych cieczy. W razie użycia wody urządzenia w ten sposób sprawdzane należy rozebrać i wykonać na nowo (gdyż namoczone i wyschnięte uszczelnienia konopne tracą szczelność).

Próby szczelności wykonuje się przed pomalowaniem i zakryciem przewodów oraz przed ustawieniem gazomierzy. Wykonuje się je oddzielnie dla przewodów przed gazomierzem i oddzielnie dla przewodów za gazomierzem.

Rozróżniamy próby szczelności wstępną i ostateczną – komisyjną – próbę szczelności. Pierwszą próbę wstępną szczelności wykonuje się przed przyłączeniem odbiorników gazu. W celu łatwiejszego wykrycia usterek próbę tę wykonuje się powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa (1 at). Utrzymanie się tego ciśnienia przez 20 min uważamy za dowód szczelności instalacji. Po ustawieniu i przyłączeniu odbiorników gazu wykonuje się drugą wstępną próbę szczelności dla przewodów za gazomierzem, zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń.

Nieszczelności połączeń powodujące spadek ciśnienia próbnego wykrywa się przez powlekanie badanych miejsc wodą mydlaną przy użyciu pędzla i obserwowanie tworzenia się pęcherzy powietrza. Połączeń nieszczelnych nie wolno poprawiać, dokręcać, zalepiać itp.-Należy je rozebrać i zmontować na nowo.

Po stwierdzeniu przez wykonawcę szczelności instalacji zgłasza on instalację do komisyjnej próby szczelności, w której biorą udział przedstawiciele inwestora i dostawcy gazu. W czasie tej próby ciśnienie sprężonego powietrza w przewodach gazowych wynosi 50 kPa. Próbę uważa się za udaną, jeżeli w ciągu 30 min manometr rtęciowy nie wykaże spadku ciśnienia. Z przebiegu komisyjnej próby szczelności sporządza się protokół, będący podstawą wniosku o założenie gazomierzy i otwarcie dopływu gazu.

Leave a Reply