Próby szczelności i działanie instalacji

Po wykonaniu robót montażowych, lecz przed założeniem izolacji cieplnej, zamurowaniem przejść i zakryciem bruzd instalację poddaje się próbie na ciśnienie i szczelność. Próbę przeprowadza się w okresie, gdy nie grozi zamarznięcie wody w instalacji, a więc w czasie gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od 0°C lub w czasie ogrzewania budynku. Próbę wykonuje się zgodnie z normą PN-71/B-10420 oraz PN-81/B-10700,

Po napełnieniu instalacji wodą i odpowietrzeniu poddaje się ją ciśnieniu próbnemu równemu maksymalnemu ciśnieniu roboczemu zwiększonemu o 50%, lecz nie mniejszemu niż 0,9 MPa. Wynik próby uważamy za dodatni, jeżeli manometr kontrolny w ciągu 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 2%, a na przewodach i uzbrojeniu nie wystąpią przecieki lub roszenie.

Po wykonaniu tej próby instalację kilkakrotnie płucze się wodą, po czym wykonuje próby instalacji na gorąco. Wodę ogrzewa się do temperatury przewidzanej projektem (55°C) i sprawdza ponownie ciśnienie, szczelność oraz działanie pomp (pompy powinny pracować co najmniej 12 godzin), działanie zasuw, zaworów, termostatów, przyrządów pomiarowych i kontrolnych. W czasie tej próby sprawdza się możliwość przesuwu przewodu w uchwytach, działanie kompensatorów itp. Szczególnie dokładnie bada się pracę zaworów bezpieczeństwa, które poddaje się trzykrotnej próbie działania, podnosząc każdorazowo ciśnienie wody o 5% ponad maksymalną wartość ciśnienia roboczego.

Po zakończeniu próby działania instalacji na gorąco instalację ochładza się do temperatury pierwotnej i bada na nieobecność uszkodzeń i odkształceń.

Pomyślny wynik obu prób upoważnia do założenia izolacji cieplnej, zamurowania przejść i zakrycia bruzd. Wykonawcę obowiązuje przeprowadzenie regulacji urządzeń. Wykonuje się ją w czasie pracy instalacji przy użyciu kryz lub innych elementów regulacyjnych. W trakcie regulacji należy zbadać temperaturę wody w punktach odbioru (minimalna wynosi 45 °C) oraz ilość wypływającej wody, która w najbliższych i najdalszych punktach poboru nie może różnić się więcej niż o 50%.

Po wykonaniu wszystkich prób i regulacji instalacji wody ciepłej zgłasza się ją do odbioru końcowego z udziałem inwestora i użytkownika oraz przedstawicieli dostawców ciepła i wody oraz w miarę potrzeby przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego.

Leave a Reply