Category Bez kategorii

Maszyny do dęcia rur – dalszy opis

Rurę przeznaczoną do przecięcia układa się na rolkach podtrzymujących oraz w okularach ustawionych w takiej odległości, aby końce rur nie zwisały. Zwisające końce rur podczas jej obracania się mogą spowodować uszkodzenie tarczy tnącej, a nawet mogą być przyczyną wypadków przy pracy. Oś rury powinna być prostopadła do tarczy tnącej, a miejsce przecinania na rurze należy pokryć smarem. W chwili gdy tarcza tnąca dotyka przecinanej rury, dźwignia dociskowa powinna znajdować się pod kątem 30° do poziomu. Zapewnia to potrzebny do przecięcia rury przesuw tarczy tnącej. Silnik elektryczny nadaje tarczy ruch obrotowy. Tarcza jest dociskana do rury dźwignią tak długo, aż rura zostanie przecięta.

Read More >

Metale nieżelazne – dalszy opis

Cyna (Sn) jest metalem barwy srebrzystobiałej o lekkim niebieskawym odcieniu. Gęstość cyny wynosi 7,3 g/cm3, a temperatura topnienia 232°C. Charakteryzuje się budową krystaliczną, jest miękka, bardzo plastyczna i odporna na działanie czynników atmosferycznych. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi 204-30 MPa. Cyna stanowi składnik wielu stopów stosowanych w technice (brązu, spiżów, stopów lutowniczych, łożyskowych itp.) oraz jest używana do bielenia, fj. powlekania ochronnego, przedmiotów stalowych, mosiężnych, miedzianych itp.

Read More >

Jakość i zużycie wody ciepłej

Woda ciepła dostarczana na potrzeby gospodarczo-bytowe ludzi powinna odpowiadać warunkom stawianym wodzie do picia. Natomiast woda ciepła dostarczana na potrzeby technologiczne, jak np, – pranie mechaniczne, mycie samochodów, wagonów, może nie odpowiadać tym warunkom.

Read More >

Wiercenie

Wiercenie jest to czynność, której celem jest wykonanie otworów okrągłych za pomocą wierteł i wiertarek. Wiertła są to narzędzia dwuostrzowe (w czasie pracy skrawają równocześnie dwa ostrza) używane do wykonywania okrągłych otworów przy użyciu wiertarek – przenośnych lub stałych. Rozróżniamy wiertła piórkowe (rzadko stosowane) i kręte (rys. 5-34). W części skrawającej wiertła krętego (rys. 5-35) rozróżnia się dwie krawędzie tnące 1, znajdujące się na dwóch stożkowych powierzchniach 2 i ścin 3. Krawędzie tnące tworzą najczęściej kąt 116-1-120°. O przydatności wiertła świadczy przede wszystkim prawidłowe jego zaostrzenie, niezbędne do dokładnego wykonania otworu.

Read More >

Urządzenia do uzdatniania wody

Za pomocą krat i sit usuwa się z wody przepływającej najgrubsze zanieczyszczenia fizyczne (gałęzie, liście itp.). Do zatrzymywania zanieczyszczeń drobniejszych stosuje się zbiorniki zwa- ne osadnikami, które mogą być wykonane jako poziome podłużne (rys. 9-1) i radialne (rys. 9-2) oraz pionowe. Osadniki poziome odpowiednie są przy wydajności wodociągów 30 000 i więcej m3/dobę natomiast przy wydajności mniejszej wykonuje się osadniki pionowe. Uzdatnianie wody w osadnikach polega na opadaniu na dno zanieczyszczeń cięższych od wody w sytuacji, kiedy woda oczyszczana znajduje się w osadniku w stanie spoczynku (brak przepływu) lub przepływa przez osadnik z bardzo małą prędkością. Skuteczność uzdatniania wody w wyżej omówio- nych osadnikach określa się na 70% większy procent uzdatniania wody na osadnikach (do 90%) można osiągnąć przez zastosowanie środków chemicznych zwanych koagulantami. Wytwarzają one w wodzie galaretowatą zawiesinę zlepiającą drobne zawiesiny, które jako klaczki (cięższe) szybciej opadają na dno. Najczęściej jako koagulanty stosuje się siarczan glinu i sole żelaza.

Read More >

Metale nieżelazne

Miedź (Cu) jest metalem barwy czerwonej. Gęstość czystej miedzi wynosi 8,9 g/cm3, a temperatura topnienia 1083°C. Charakteryzuje się dużą plastycznością (nawet w stanie zimnym daje się kuć i walcować na cienkie blachy) oraz dużą przewodnością cieplną i elektryczną. Właściwości mechaniczne miedzi zależą od sposobu obróbki. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi 200-H -250 MPa, a po kuciu na zimno może osiągnąć 400 MPa. W praktyce rozróżnia się miedź czystą o zawartości metalu 99,9% i miedź hutniczą zawierającą około 99% miedzi. Według norm miedź oznacza się znakiem chemicznym i liczbą określającą najmniejszą procentową zawartość metalu czystego, np. Cu 99,5. Miedź czystą stosuje się przeważnie w elektrotechnice (np. przewody) i w przemyśle spożywczo-chemicznym, miedź hutniczą natomiast – do przygotowywania stopów odlewniczych (mosiądz, brąz itp.), z których wykonuje się między innymi zawory stosowane w instalacjach wodociągowych i ogrzewania centralnego.

Read More >

Grzejniki z ogniw żeliwnych

W Polsce produkuje się grzejniki typu: SA, T i TN, nr 0, nr 1 i nr 4, wysokości odpowiednio 300, 600 i 1100 mm. Grzejniki z ogniw żeliwnych nadają się do ogrzewania wodnego o maksymalnej temperaturze zasilania 110°C i ciśnieniu do 0,8 MPa. W ogrzewaniach parowych (para nasycona) grzejniki że- liwne można stosować do ciśnień roboczych 0,25 MPa pod warunkiem zastosowania specjalnych uszczelek między ogniwami.

Read More >

Zbiorniki powietrza sprężonego

Zbiornik powietrza sprężonego spełnia rolę akumulatora (zasobnika powietrza) i zadaniem jego jest:

– wyrównywanie wahań ciśnienia w przewodzie tłocznym,

Read More >

Podstawowe wiadomości o gospodarce remontowej

Remont maszyn i urządzeń obejmuje czynności wykonywane w celu przywrócenia im pierwotnej sprawności technicznej. Wiąże się on z naprawą zużytych części, podzespołów, zespołów bądź eh wymianą. Naprawę zużytej części wykonujemy wtedy, kiedy koszt naprawy jest mniejszy od kosztu nowej części, a ponadto jej jakość dorównuje jakości nowej części.

Read More >

Paliwa, ich rodzaje, wartości opałowe i temperatura zapłonu

W kotłach ogrzewania centralnego spala się przede wszystkim węgiel kamienny i koks oraz niekiedy drewno. W urządzeniach cieplno-energetycznych zakładów przemysłowych spala się odpady fabrykacyjne (trociny, wióry itp.) oraz paliwa gazowe i ciekłe.

Read More >