Bhp podczas wykonywania sieci wodociągowych

Ze względu na bardzo zróżnicowany zakres robót, wykonywanych podczas układania przewodów wodociągowych, na każdym stanowisku pracy należy zachować szczególną ostrożność. Podczas robót związanych z montażem sieci wodociągowej należy przestrzegać następujących przepisów bhp:

Read the rest of this entry »

Bezpieczeństwo i higiena pracy – przepisy

Przy wykonywaniu omówionych czynności należy przestrzegać poniższych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Read the rest of this entry »

Odprowadzanie spalin – dalszy opis

Kanały spalinowe należy prowadzić pionowo. W razie grupowania przewodów w jeden filar kominowy odchylenie kanałów od pionu nie może przekraczać 30°. Kanał spalinowy musi być przedłużony 40 cm poniżej wlotu rury spalinowej i zakończony hermetycznie drzwiczkami zamykanymi na klucz. Umożliwia to kontrolę i oczyszczenie kanału.

Read the rest of this entry »

Podpory stałe

Dla umożliwienia termicznych ruchów przewodu stosuje się wydlużki mogą to być wydłużki gięte w kształcie litery U, lirowe lub wydlużki dławikowe. Wydłużki gięte i lirowe są wygodne w eksploatacji, lecz zajmują dużo miejsca. Dla większych średnic stosuje się wydłużki dławikowe, które wymagają jednak starannej, okresowej kontroli uszczelek. Wydłużki gięte łączy się z przewodem przez spawanie, a dławikowe (rys. 25-1) przez spawanie lub niekiedy – kołnierzowo. Wydłużka składa się z kadłuba i i tulei 2. Tuleja wchodzi w rozszerzoną część kadłuba i jest uszczelniona sznurem azbestowym 4 nasyconym olejem i grafitowanym. Sznur opiera się o pierścień oporowy 6. Pierścień dławika 3 dociska sznur azbestowy do oporu 6, dzięki ściągnięciu śrubami kołnierzy kadłuba i dławika. W t-n sposób uzyskuje się szczelność i jednocześnie możliwość ruchu tulei względem kadłuba. W celu zabezpieczenia przed wysunięciem się tulei z kadłuba na jej końcu jest przyspawany pierścień oporowy 5. Zewnętrzna powierzchnia tulei powinna być gładka, aby zmniejszyć zużywanie się szczeliwa.

Read the rest of this entry »

Instalacje dwururowe

Jeżeli w instalacji ogrzewania centralnego woda jest doprowadzana do grzejników pionami zasilającymi i odprowadzana pionami powrotnymi wówczas taki układ nazywamy dwururowym. W instalacjach dwururowych z rozdziałem górnym wodę ogrzaną doprowadza się najpierw głównym pionem do góry (pion wznoś- ny), a następnie rozdziela do poszczególnych pionów zasilających przewodem poziomym położonym ponad najwyższym grzejnikiem.

Read the rest of this entry »

Metale i ich stopy

Pierwiastki chemiczne występujące w przyrodzie możemy podzielić na metale i niemetale. Pierwsze z nich – będące przedmiotem naszego zainteresowania – wyróżniają się spośród niemetali takimi między innymi wspólnymi właściwościami fizycznymi jak:

Read the rest of this entry »

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Wymianę powietrza w pomieszczeniach zamkniętych nazywa się wentylacją. W miarę wzrostu potrzeb człowieka powstało zagadnienie utrzymania nie tylko czystości i świeżości powietrza w pomieszczeniu, lecz także stworzenia w nim odpowiedniego mikroklimatu przez zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności powietrza. Rozwiązanie tego zagadnienia zapewnia klimatyzacja.

Read the rest of this entry »

Odbiorniki gazu cz. II

Rozwiązanie uzbrojenia gazowo-wodnego musi zabezpieczać automatyczne zapalenie się gazu po otwarciu zaworu czerpalnego cieplej wody i automatyczne gaszenie palnika po ustaniu rozbioru ciepłej wody.

Read the rest of this entry »

Odlewnictwo

Odlewanie polega na topieniu metalu w specjalnych piecach, a nastęnie wlewaniu go do form, które mogą być piaskowe, żeliwne i stalowe. Odlewanie można wykonywać w formach poziomych i pionowych.

Read the rest of this entry »

Hydranty pożarowe

Hydranty pożarowe rozmieszcza się na przewodach sieci w odległości od 80-bł00 m jeden od drugiego, wykorzystując jako najkorzystniejsze wszelkie skrzyżowania ulic (daje to możliwość podawania wody w kilku kierunkach). Obecnie najczęściej w sieci ulicznej stosuje się hydranty podziemne (rys. 10-21 a) z samoczynnym odwodnieniem, a na terenie zakładów pracy hydranty nadziemne. Przystępując do montażu wyżej wymienionego hydrantu ustawia się go na kołnierzu kolanka ze stopką, po uprzednim założeniu między kołnierze uszczelki gumowej z przekładką płócienną grubości 5 mm. Uszczelki te nie mogą wykazywać żadnych zgrubień czy sfałdowań. Następnie wykonuje się połączenie kołnierzowe i dokręca śruby zgodnie

Read the rest of this entry »

Elementy kotłowni

Kotłownie ogrzewania centralnego niskiego ciśnienia powinny być wykonane zgodnie z postanowieniami warunków technicznych i wytycznych obowiązujących w budowie kotłowni. Kotłownie powinny mieć następujące wyposażenia i obiekty pomocnicze:

Read the rest of this entry »